योजनाको पूर्व शर्तः
– ग्राहकले आफ्नो घर/भवन/पसल आदिको पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ ।
– ग्राहकले सिमेन्ट खरीदमा सम्पूर्ण रकमचुक्ता गरेको प्यान र भ्याट बिल आफ्नो नजिकको दि ओरियन्टल इन्स्योरेंन्स कं. को  शाखामा बुझाउनुपर्नेछ ।

योजनामा भाग लिनः
– ग्राहकले सिमेन्ट खरीद गरेको प्यान अथवा भ्याट बिलको सक्कल प्रति अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
– विलको खरीद विवरणमा सगरमाथा सिमेन्ट लेखिएको हुनुपर्नेछ । यदि सिमेन्ट मात्र लेखिएको छ भने यो योजनामा सहभागी गराइने छैन ।
– सिमेन्ट खरिद गरेको बिलमा उल्लेख गरिएको ग्राहकको नाम र घर धनि एकैजना वा श्रीमान/श्रीमती मध्ये जो कोहि पनि हुन सक्नेछ ।

– यदि एकै व्यक्ति र फर्म मार्फत पटक पटकगर्दै माथिउल्लेखित शर्त अनुसार आवश्यक परिमाणमा सगरमाथा सिमेन्ट खरीदगर्नु भएमा शर्त अनुसार यो योजनामा समावेश गर्न सकिने छ ।  

बीमाकालागीआवश्यक कागजातहरुः
ग्राहकले सिमेन्ट खरिद गरेको सक्कल प्यान वा भ्याट बिलको साथमा लालपुर्जा , नागरिकताको फोटोकपि र १ प्रतिफोटो लिई नजिकको दि ओरियन्टल इन्स्योरेंन्स कं. को  शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ ।

क्षति/हानीनोक्सानी भएमाः
– क्षति/हानीनोक्सानीको मुल्याकनबीमा कम्पनिबाट नियुक्तगरिएको सर्भेयरबाट हुनेछ ।
– बीमालेख अन्तर्गत रक्षावरण गरेको जोखिमबाट बीमागरिएको सम्पत्तिको क्षति र हानी नोक्सानी हुंदाको बजार मुल्य सोहि सम्पत्तिको बीमांकभन्दा बढी भएमाबीमकले दायित्व बीमांक र बजार मुल्यको समानुपातिक मुल्य बराबर हुनेछ अर्थात औसत सर्त (ब्खभचबनभ ऋबिगकभ) लागु हुनेछ ।
– बीमा तथा दाबी सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार बीमा कम्पनिमा निहित हुनेछ ।